شروع آموزش حسابداری ویژه اشتغال

آغاز ثبت نام دوره حسابداری کاربردی ویژه اشتغال

1) خدماتی و بازرگانی    مدت دوره : 60 ساعت    پیش نیاز : ندارد 

سرفصلهاي دوره : تعاریف ، اصول و مفروضات ، معادله حسابداري ، آشنایی با صورتهاي مالی نهایی در حسابداري ، ماهیت حسـاب،  روش دسـتیابیبه سرفصلهاي حسابداري از مأخذ اظهارنامه مالیاتی ، آشنایی با شرکتها ، عملیات هزینه و درآمد در واحدهاي اقتصادي خدماتی تک مالکی ، عملیات خرید و فروش در واحدهاي بازرگانی تک مالکی ، روشهاي ادواري و دائمی ، روشهاي قیمت گـذ اري کـالا،  اسـتهلاك و امـوال،  تنخـواه گـردان، مالیات بر ارزش افزوده ، گزارشات فصلی خرید و فروش ، حسابهاي دریافتنی و مطالبات مشکوك الوصول ، آشنایی با قوانین کـاربردي بیمـه تـأمین اجتماعی و مالیاتهاي مستقیم ، حقوق و دستمزد مبتدي ، طبقه بندي و کدگذاري حسابها ، تهیه و تنظـیم صـورتهاي مـالی از روي مـدارك نـاقص، بستن حسابها ، آشنایی ابتدایی با نرم افزارهاي مالی ، انجام پروژه در یکی از نرم افزارهاي حسابداري منتخب  شهریه دوره : 12.000.000 ریال   حدنصاب شروع دوره : 10 نفر 

 

2) تولیدي و صنعتی    مدت دوره : 40 ساعت     پیش نیاز : سطح 1 

سرفصلهاي دوره : آشنایی با واحدهاي تولیدي و واحدهاي صنعتی ، روش دستیابی به سرفصلهاي حسابداري مربوط به واحدهاي تولیدي و صنعتی از مأخذ اظهارنامه مالیاتی ، آشنایی با دوایر تولید و گردش محصول ، هزینه هاي مستقیم ساخت (مواد اولیـه ، دسـتمزد و سـربار)،  روشـهاي ادواري ودائمی در واحدهاي تولیدي و صنعتی ، محاسبه بهاي تمام شده ، سود و زیان ، نقش اکسل در محاسبه بهاي تمام شده ، هزینه یابی ، سربار مسـتقیمو غیر مستقیم ، ضایعات عادي و غیرعادي ، کارت استاندارد و محاسبه انحراف ، کار در جریان ساخت و ارزش ریالی پایـان سـال،  ثبـت دسـتمزد درواحدهاي تولیدي و صنعتی ، موجودي کالا و انبارگردانی ، قوانین بیمه و مالیات در واحدهاي تولیدي و صـنعتی،  گزارشـات مـدیریتی در واحـدهايتولید و صنعتی ، انجام پروژه هاي عینی و عملی در یکی از نرم افزارهاي حسابداري منتخب   شهریه دوره : 10.000.000. ریال 

حد نصاب شروع دوره : 10 نفر 

3) پیمانکاري    مدت دوره : 40 ساعت    پیش نیاز : سطح 1 و 2 

سرفصلهاي دوره : آشنایی با شرکتهاي پیمانکاري ، ارکان پیمانکـاري (کارفرمـا ، مشـاور ، پیمانکـار و پیمانکـاران دسـت دوم)، روش دسـتیابی بـهسرفصلهاي مربوط به شرکتهاي پیمانکاري از مأخذ اظهارنامه مالیاتی و چیدمان آنهـا در نـرم افزارهـاي حسـابداري، پیمـان عمـومی و خصوصـی، انتخاب پیمانکار ، قراردادهاي پیمانکاري ، مناقصات ، پیش پرداخت ، حسن انجام کار و تعهدات ، ضمانتنامه ، ثبتهاي حسابداري در دفـاتر کارفرمـا وپیمانکار و کارگاهها ، احداث کارگاه ، مخارج کارگاه و تنخواه ، تغییر پیمانکار و برچیدن کارگاه ، صورت وضـعیت هـا ، سـپرده هـا،  علـی الحسـاب، جدول آنالیز پیمان در اکسل ، بیمه و مالیات در شرکتهاي پیمانکاري و ردیف پیمان ، درصـد پیشـرفت کـار،  محاسـبه سـود پیمـان،  دارایـی هـا وبدهیهاي مربوط به پیمانهاي بلند مدت و بستن حسابها ، انجام پروژه هاي عینی و عملی در یکی از نرم افزارهاي حسابداري منتخب  شهریه دوره : 8.000.000 ریال  حد نصاب شروع دوره : 10 نفر 

4) کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی    مدت دوره : 12 ساعت     پیش نیاز : سطح 1 و 2 و 3 

سرفصلهاي دوره : آشنایی با قوانین مالیاتی ، آشنایی با انواع مالیات و روشهاي محاسبه آنها ، روش دستیابی به اظهارنامه مالیاتی از طریـق اینترنـت، شناخت پارامترهاي اظهارنامه مالیاتی ، معافیتها و جرائم مالیاتی ، اصلاح حساب و تعدیلات سنواتی ، روش استخراج مانده حسـاب از نـرم افزارهـايحسابداري و تهیه و تنظیم نهایی اظهارنامه مالیاتی  شهریه دوره : 6.000.000 ریال    حدنصاب شروع دوره : 10 نفر 

 

5)حسابداري شرکتها (کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم صورتهاي مالی)    مدت دوره : 30 ساعت      پیش نیاز : کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

سرفصلهاي دوره : آشنایی با انواع شرکتها و قوانین و حقـوق تجـارت ، جـاري شـرکا و ثبتهـاي حسـابداري در شـرکتهاي مختلـف ، ورود و خـروجسهامداران ، تقسیم سود ، حقوق صاحبان سهام و پارامترهاي مربوط به آن ، صورت سود و زیان انباشته ، شرکتهاي گروه (هلدینگ) ، صورت سـود وزیان جامع ، صورت جریان وجوه نقد ، یادداشتهاي توضیحی ، صورتهاي مالی تلفیقی ، اندوخته ها ، سود سهام ، ذخیره مالیات ، هزینه هـاي مـالی، صورت تطبیق سود عملیاتی ، تسهیلات مالی و کلیه اقلام مربوط به صورتهاي مالی شرکتهاي سهامی  شهریه دوره : 7.500.000 ریال     حد نصاب دوره : 10 نفر 

 

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.